Pro Váš tým

Diskusní přednáška: STRES

Co je to stres? Co se odehrává při stresu v našem těle? Kde se berou příčiny – stresory? K čemu stres slouží a jak jej využít pro sebe co nejlépe? A Jak to nemusí dopadnout: migrény, nespavost, vyhoření v práci…

Interaktivní přednáška seznámí účastníky s etiologií stresu, mechanismy jeho působení a s konkrétními nápady jak jej mít pod kontrolou, tak aby nenarušoval kvalitu našich osobních i pracovních životů a stal se motivací a životní výzvou. Ukážeme si příznaky patologické stresové hladiny a základní strategie zvládání stresu. Účastníci nebudou téma jen pasivně sledovat, ale sami na sobě si aktivně vyzkouší řadu prezentovaných technik.

Časová dotace: 60 – 90minut

Počet účastníků: min. 4 účastníci, max. 30 účastníků

Technika práce: Interaktivní přednáška s potenciálem k sebepoznání, self managementu a koučingu

Indikace aneb komu je přednáška určena: Pracovní týmy a pracovníci všech pozic, kteří chtějí zlepšit svoji orientaci v sobě. Spojení self managementu s teoretickou částí problému umožní funkční primární i sekundární prevenci stresových poruch.

ψ

Diskusní přednáška:  BURN OUT/ SYNDROM VYHOŘENÍ

Kdy už je čas hasit? A co to vlastně je ten „burn – out“? Dá se mu vyhnout? Jak ho člověk „dostane“? Jak jej zastavit? Jak se vrátit do pracovního tempa?  Dá se zase zažít spokojenost v práci?

Interaktivní přednáška zprvu seznámí účastníky s definicí a vývojem syndromu vyhoření. Po té představí inventář jeho projevů a po jeho vypracování nabídne komplexní obraz syndromu vyhoření na pozadí takových témat, jako jsou: těžké životní události, iracionalita, motivace k práci a postoje k zátěžovým situacím. Nabízí odrazový můstek ke schopnosti self managementu a sebe koučování v krizových momentech profesního života.

Časová dotace: 60 – 90minut

Počet účastníků: min. 4 účastníci, max. 30 účastníků

Technika práce: Interaktivní přednáška s potenciálem k sebepoznání, self managementu a  koučingu

Indikace aneb komu je přednáška určena: Pracovní týmy a pracovníci všech pozic, kteří chtějí zlepšit svoji orientaci v sobě s dopadem na efektivnější pracovní výkon a zlepšení subjektivního pocitu ze své práce.

Ψ

Diskusní přednáška:  ZLOZVYK A ZÁVISLOST

Na čem všem jde být závislý? O co jde, když někdo mluví o tom, že je závislý? A jak „k tomu“ přišel?  Týká se to jen feťáků a jim podobným? Co dělat, když to ve mně po náročném dnu vře a nemůžu usnout? Dát si trochu červeného?

Interaktivní přednáška představí v souvislosti s tématem profesního tlaku na výkon, stresu a syndromu vyhoření, jeden z nejčastěji využívaných a ne zcela optimálních mechanismů obrany – závislostní chování a prožívání. Představí mechanismus vzniku závislého vzorce vztahu ke světu jako zkratky k dosažení svého uspokojení skrze vnější zdroj. Tématem bude závislostní vztah k jídlu (známý pod pojmem poruchy příjmu potravy), virtuální realitě, práci, vztahu a tzv. „pravé závislosti“, tedy závislosti na návykových látkách (s akcentem na alkohol, kouření, tlumivé léky). Téma závislosti je zpracováno v kontextu praxe self managementu a účastníkům přibližuje schopnost rozpoznat stresory před gradací stresu do vyhýbavého závislostního životního modelu.

Časová dotace: 60 – 90minut

Počet účastníků: min. 4 účastníci, max. 30 účastníků

Technika práce: Interaktivní přednáška s potenciálem k sebepoznání, self managementu a koučingu

Indikace aneb komu je přednáška určena: Pracovní týmy a pracovníci všech pozic, kteří chtějí zlepšit svoji orientaci v sobě s dopadem na efektivnější pracovní výkon a zlepšení subjektivního pocitu ze své práce. Přednáška má preventivní charakter a akcentuje self management optimální osobnosti.

ψ

Workshop:  SEBEZKUŠENOST JAKOU SOUČÁST PRACOVNÍHO RŮSTU

Workshop je koncipován do tří vzájemně propojených částí. V první části budou účastníci seznámeni s pojmy jako je stres, vyhoření, výkon, frustrace, pocit „subjektive – well being“ a konflikt. Ve formě krátké interaktivní prezentace o těchto každodenně působících fenoménech se účastníci workshopu dozvědí o jejich mechanismech působení a možnostech jak je zdravě zvládat, aby se nestaly brzdou či těžko překonatelnou překážkou v osobním a pracovním životě a podněcovaly kladný a zdravý vztah ke své každodenní práci a profesionalitě.

Navazuje hravě relaxační část, ve které účastníci přejdou od teoretické úrovně ke svému žitému individuálnímu vnitřnímu prostoru.

Poslední (časově nejdotovanější) částí je individuální sebezkušenostní práce. Účastníkům je představena screeningová metoda, jež slouží k mapování vlastní duševní pohody ve vztahu ke své práci a výkonnosti. Ukazuje na několik osobnostních rovin a umožňuje účastníkům komplexně zhodnotit svůj aktuální psychický potenciál.

Celý workshop je rámován atmosférou společného sdílení a bezpečného prostoru. Vstupní podmínkou je motivace účastníka pracovat sám na sobě, chuť dozvědět se něco o patologiích, které na nás chystá postmoderní doba a zájem o společný prožitek.

Časová dotace: 2×50min – 3×45min

Počet účastníků: min. 4 účastníci, max. 20 účastníků

Technika práce: Interaktivní skupinová práce. Workshop nabízí jak časově akcentovanější sebezkušenostní část, tak krátký teoretický background k tématu. Obě části ve svém propojení disponují  potenciálem k sebepoznání a rozvoje dobré praxe self managementu a koučingu účastníků.